Mike's nice Catfish at Lake Pleasant

DSCN1755.JPG